استاندارد شهربازی احداث شهربازی استاندارد
استاندارد شهربازی احداث شهربازی استاندارد

استاندارد شهربازی احداث شهربازی استاندارد

0 نظرسفارش (0)
5,650,000تومان
کد محصول: استاندارد شهربازی احداث شهربازی استاندارد
موجودی: در انبار
جدول اندازه ها

بررسی اجمالی

استاندارد شهربازی احداث شهربازی استاندارد تهران و شهرستان استاندارد شهربازی احداث شهربازی استاندارد استاندارد شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ - شهربازی خانه ...

استاندارد شهربازی

احداث شهربازی استاندارد

تهران و شهرستان استاندارد شهربازی احداث شهربازی استاندارد 


استاندارد شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ - شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ 8   مانع    

شي ء يا قسمتي از يك شي ء كه بداخل تجهيزات نفوذ كرده يا بدرون مسير حركت، پيش رفته است .

 استاندارد شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ - شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ 9   گروه محصولات 

مجموعه قطعات هماهنگي كه داراي چند تكه يا جز مي باشد فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی اين قطعات مي توانند به روشهاي مختلفي مونتاژ شوند. 

 استاندارد شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ - شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ 0   مجموعه قطعات بازي  شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ 

دو يا چند قسمت از تجهيزات مجزاي طراحي شده جهت نصب در مجاورت يكديگر براي انجام فعاليتهاي بازي بصورت پشت سر هم .

 استاندارد شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ - شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ  شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ    سكو 

سطحي كه بالاتر از شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ قرار گرفته است .

 استاندارد شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ - شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ  شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ    نرده 

ميله اي كه استفاده كننده فوتبال انسانی فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی فوتبال حبابی در حفظ تعادل كمك مي كند .

 استاندارد شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ - شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ  استاندارد شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ    حفاظ نرده اي

نرده اي كه استفاده كننده فوتبال انسانی فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی فوتبال حبابی در مقابل سقوط حفظ مي كند .

 استاندارد شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ - شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ 4   حفاظ 

حفاظي كه از رفتن استفاده كننده به زير تجهيزات جلوگيري مي كند .

 استاندارد شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ - شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ 5   منطقه 

فضاي دو يا سه بعدي كه توسط تجهيزات شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ بازي فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی استفاده كننده از تجهيزات شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ بازي اشغال مي شود. 

 استاندارد شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ - شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ 6   دسترسي نه چندان ساده 

تجهيزاتي كه تا حدي مشكل مي توان به آنها دسترسي داشت .

يادآوري : براي كودكان زير  استاندارد شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ 6 ماهه دسترسي نه چندان ساده فوتبال انسانی فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی فوتبال حبابی مي توان بدين ترتيب فراهم نمود كه بين سطح بازي فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی پايين ترين قسمتي از تجهيزات كه پاهاي كودك روي آن قرار مي گيرد به اندازه 400 ميليمتر فاصله ايجاد شود يا به اندازه 600 ميليمتر از سطح بالاي سكو فاصله ايجاد شود.

 استاندارد شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ - شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ 7   بازرسي چشمي  متداول 

بازرسي جهت تشخيص خطرات واضح كه مي تواند در اثر خرابكاري ، استفاده كردن ، يا شرايط آب فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی هوايي ايجاد شود .

يادآوري :  به عنوان نمونه اي از  خطرات مي توان به قسمتها يا شيشه هاي شكسته شده اشاره كرد .

 استاندارد شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ - شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ 8    بازرسي عملياتي 

بازرسي مشروح تر از بازرسي چشمي متداول براي كنترل عملكرد فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی پايداري تجهيزات .

يادآوري : به عنوان نمونه اي از بازرسي عملياتي مي توان به بررسي تجهيزات از نقطه نظر فرسودگي اشاره كرد .

 استاندارد شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ - شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ 9   بازرسي اصلي ساليانه  

بازرسي در فواصل كمتر از  شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ  شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ  ماه جهت برقراري سطح كلي ايمني تجهيزات ، پايه ها فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی سطوح .

يادآوري : به عنوان نمونه اي از كنترل اصلي ساليانه مي توان به اثرات آب فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی هوا ، علائم پوسيدگي يا خوردگي فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی هر گونه تغيير در سطح ايمني تجهيزات كه در نتيجه انجام تغييرات يا اضافه كردن ، يا جايگزين نمودن قطعات حاصل مي شود ، اشاره نمود . 

4   مقررات ايمني

4- شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ    مواد

4- شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ - شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ   كليات 

مواد بايد مطابق مقررات مندرج در بندهاي 4- شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ - شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ  تا 4- شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ -6 باشد.

يادآوري  شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ : مقررات مربوط به مواد كه در اين استاندارد تعيين شده است بدين معني نيست كه بقيه مواد  مشابه براي توليد تجهيزات زمينهاي بازي مناسب نيستند.

انتخاب مواد فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی استفاده آنها در موارد مقتضي بايد مطابق فوتبال انسانی فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی فوتبال حبابی استانداردهاي ملي مربوطه باشد.

در رابطه فوتبال انسانی فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی فوتبال حبابی خطر بالقوه سمي بودن پوشش سطوح بايد هشدارهاي لازم داده شود. 

مواد بايد بگونه اي انتخاب فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی محافظت شود كه بي عيبي ساختاري تجهيزات توليد شده از آنها قبل از بازرسي فني بعدي مربوط به تعمير فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی نگهداري تحت تاثير قرار نگيرد.

يادآوري  شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ  : مقررات مربوط به بازرسي فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی تعمير فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی نگهداري در استاندارد ملي ايران به شماره 7-64 استاندارد شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ 6 آمده است.  

چنانچه تجهيزات در شرايط جوي يا شرايط آب فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی هوايي نا مساعد مورد استفاده قرار مي گيرد بايد در انتخاب مواد بيشتر دقت شود.

چنانچه تجهيزات در محلي استفاده مي شود كه دماهاي خيلي بالا يا خيلي پايين فوتبال انسانی فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی فوتبال حبابی مي توان در آن انتظار داشت بايد در انتخاب مواد به منظور اجتناب از خطرات احتمالي ناشي از تماس مستقيم فوتبال انسانی فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی فوتبال حبابی پوست دقت بيشتري شود.

در انتخاب مواد براي تجهيزات شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ بازي بايد در رابطه فوتبال انسانی فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی فوتبال حبابی دفع نهايي مواد به صورت زائد شده فوتبال انسانی فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی فوتبال حبابی در نظر گرفتن خطر احتمالي سمي بودن براي محيط زيست توجه بيشتري شود.

4- شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ - شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ    اشتعال پذيري

به منظور اجتناب از ريسك آتش سوزي فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی خطرات مربوط به آن، موادي كه به عنوان پخش كننده سريع شعله در سطح شناخته شده اند نبايد استفاده شود. به موادي كه جديدا به بازار آمده فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی خواص آن ممكن است بطور كامل شناخته نشده باشد بايد توجه خاص شود. 

يادآوري  شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ : پخش سريع شعله در سطح يعني پخش سريع شعله در روي سطح ماده بدون احتراق ساختار اصلي آن در زمان شعله ور شدن.

هنگام آزمون مطابق فوتبال انسانی فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی فوتبال حبابی استانداردهاي ملي ايران به شماره هاي ..... شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ  فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی ...... شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ  هيچگونه گداخته هاي مشتعلي نبايد از نمونه تحت آزمون بيافتد.

يادآوري  شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ  : مقرراتي براي راههاي خروج مناسب به منظور نجات در مواقع آتش سوزي در بند 4- شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ - استاندارد شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ  آمده است.

يادآوري استاندارد شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ  : به قوانين فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی مقررات ساختمان سازي منطقه اي فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی ملي در رابطه فوتبال انسانی فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی فوتبال حبابی اشتعال پذيري تجهيزات نصب شده در هر دو حالت فضاي باز فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی بسته بايد بطور خاص توجه شود.

يادآوري4 : اشتعال پذيري مواد غير از پارچه ها فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی منسوجات مهم هستند ولي روش آزمون مناسبي براي آنها هنوز در دسترس نمي باشد.

4- شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ - استاندارد شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ    چوب فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی توليدات مربوط به آن 

قسمتهاي چوبي بايد بگونه اي طراحي شود كه هيچگونه آبي در داخل يا روي آنها جمع نشده فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی هرگونه آب نفوذ كرده در آنها به راحتي بيرون برود.

در حالتي كه چوب فوتبال انسانی فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی فوتبال حبابی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ برخورد دارد، بايد يكي از روشهاي زير مورد استفاده قرار گيرد:

الف ) استفاده از نوعي چوب فوتبال انسانی فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی فوتبال حبابی مقاومت طبيعي كافي مطابق فوتبال انسانی فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی فوتبال حبابی طبقات  شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ  فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی  شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ  از طبقه بندي مقاومت طبيعي كه در بند 4- شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ - شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ  از استاندارد ملي ايران به شماره ....  شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ داده شده است.

ب ) به روشهايي نظير نصب لايه عايقي در زير آن (مانند قيرگوني كردن )

پ ) استفاده از چوبهايي كه در آنها ماده نگهدارنده چوب  شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ  بكار رفته است (مانند چوبهاي اشباع شده) مطابق فوتبال انسانی فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی فوتبال حبابی شكل الف- شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ  از استاندارد ملي ايران به شماره ...... استاندارد شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ  فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی مطابق فوتبال انسانی فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی فوتبال حبابی خطر طبقه 4 از استاندارد ملي ايران به شماره ..4

همچنين در مورد ساير پارامترهاي مربوط به چوب مانند تراشه شدن ، ايجاد مسموميت فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی از اين قبيل كه در تجهيزات شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ بازي مناسب نيستند بايد دقت لازم به عمل آيد.

تمام اجزاء توليد شده از چوب فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی توليدات مربوط به آن، بجز آنهايي كه از بند الف تبعيت مي كنند فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی در استحكام ساختار اثر داشته فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی در تماس دائمي فوتبال انسانی فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی فوتبال حبابی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ هستند بايد مطابق بند پ تهيه شوند.

چنانچه از اتصالات فلزي استفاده شده است بايد به نوع قطعات چوبي فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی آماده سازي هاي شيميايي آنها كه مي تواند خوردگي فلزات فوتبال انسانی فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی فوتبال حبابی به هنگام تماس فوتبال انسانی فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی فوتبال حبابی آنها سرعت بخشيد توجه خاص شود.

تخته چند لا بايد مطابق فوتبال انسانی فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی فوتبال حبابی استاندارد ملي ايران به شماره ...... شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ  بوده فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی بايد در برابر هوا مقاوم باشد.

4- شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ -4  فلزات 

قسمتهاي فلزي بايد در مقابل شرايط مختلف جوي مقاوم باشند.

فلزاتي كه اكسيدهاي سمي به صورت رسوب فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی ورقه ورقه توليد مي كنند بايد توسط مواد پوششي غير سمي حفاظت شده باشند.

4- شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ -5  مصنوعات 

هنگام آزمون مطابق فوتبال انسانی فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی فوتبال حبابی استاندارد ملي ايران به شماره ..... شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ  ، پوشش لايه زير پوشش ژلاتيني رزينهاي تقويت شده فوتبال انسانی فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی فوتبال حبابی الياف شيشه نبايد روباز شده فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی در دسترس قرار گيرد.

يادآوري : منظور از ارائه اين مقررات اطمينان از اين است كه كودكان در معرض پشم شيشه قرار نگيرند.

هنگام آزمون مطابق فوتبال انسانی فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی فوتبال حبابی استاندارد ملي ايران به شماره .....  استاندارد شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ پوشش ژلاتيني سطوح رزينهاي تقويت شده فوتبال انسانی فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی فوتبال حبابی الياف شيشه اي بايد سختي باركول 4ادعا شده توسط توليد كننده فوتبال انسانی فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی فوتبال حبابی داشته باشد.

مواد مصنوعي بايد در مقابل امواج فرابنفش مقاوم باشد.

اگر به منظور تعمير فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی نگهداري، تعيين نقطه اي كه ماده در آن ترد فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی شكننده مي شود مشكل است توليد كننده بايد تعيين كند كه در چه دوره زماني آن قسمت يا تجهيزات بايد جايگزين شود.

4- شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ -6 مواد خطرناك 

مواد خطرناك نبايد در تجهيزات شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ بازي استفاده شود بطوريكه اين مواد بتوانند باعث اثرات زيان بار براي سلامتي استفاده كننده از تجهيزات شود.

يادآوري: به مقررات ارائه شده در استاندارد ملي ايران به شماره .......  شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ  بايد توجه شود. از مواد مورد بحث مي توان به آزبست، سرب، فرمالدئيد، قطران زغال سنگ يا نفت، كاربولينيوم فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی پلي بي .فنيل كلرنيه شده (PBC) اشاره كرد. 

4- شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ   طراحي فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی ساخت 

4- شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ - شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ  كليات

ابعاد فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی ميزان پيچيدگي در نحوه استفاده تجهيزات بايد متناسب فوتبال انسانی فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی فوتبال حبابی استفاده كننده يا گروه سني مورد نظر باشد. تجهيزات بايد بگونه اي طراحي شود كه ريسك بازي براي كودك واضح فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی قابل پيش بيني باشد.

يادآوري: به منظور ايمني بيشتر تجهيزات قابل دسترس براي كودكان زير  استاندارد شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ 6 ماهه، مقررات خاصي در موارد زير در نظر گرفته شده است:

 شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ گير كردن سر ( بندهاي 4- شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ -7- شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ  فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی ت- شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ  فوتبال انسانی فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی فوتبال حبابی بخوانيد) 

 شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ حفاظت در مقابل افتادن فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی سقوط

حفاظهاي نرده اي (بند 4- شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ -4- استاندارد شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ  )

حفاظ (بند 4- شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ -4-4 )

 استاندارد شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ    پلكان (بند 4- شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ -9- شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ  )

4شيب راهه (رمپ) (بند 4- شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ -9- استاندارد شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ  )

فضاهاي محصور شده از جمله تونلها بايد بگونه اي طراحي شود كه آب در آنها جمع نشود.

4- شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ - شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ  بي عيبي ساختاري

بي عيبي ساختاري از جمله پايداري تجهيزات بايد فوتبال انسانی فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی فوتبال حبابی يكي از موارد زير ارزيابي شود:

الف ) انجام محاسبات مطابق پيوست هاي الف فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی ب 

ب ) آزمونهاي فيزيكي مطابق فوتبال انسانی فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی فوتبال حبابی پيوست پ 

پ ) تركيبي از بندهاي الف فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی ب 

هنگاميكه محاسبات مطابق پيوست ب انجام مي شود هيچيك از حالات تركيبي بارها طبق آنچه كه در بند ب- شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ  آمده نبايد از حالت محدود شده خارج شود.

هنگام آزمون مطابق پيوست پ هيچگونه شكستگي يا ترك، تخريب يا تغيير شكل اضافي نبايد در تجهيزات ديده شود.

براي برخي تجهيزات اين محاسبات يا آزمونهاي خاص هميشه مناسب نيست اما استحكام ساحتاري بايد حداقل معادل آزمونها باشد. 

براي توليداتي كه از يك گروه محصولات (بند استاندارد شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ - شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ 9) هستند بي عيبي ساختاري بايد روي بدترين حالت مونتاژ شده مورد نظر آزمون شود.

هر ساختار همانطور كه در پيوست پ شرح داده شده است بايد تحت بارهاي متغير فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی يا ثابت كه روي تجهيزات فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی قسمتهاي تجهيزات وارد مي شود مقاومت كند.

يادآوري  شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ  : اين بارها شامل بارهاي اتفاقي مانند بارهاي ايجاد شده توسط آتش سوزي، تصادف وسايل نقليه يا زلزله ، نمي باشد. يعني تجهيزات شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ بازي نيازي نيست كه در مقابل اينگونه بارها نيز مقاوم باشند.

يادآوري  شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ  : بارهاي مرتبط فوتبال انسانی فوتبال انسانی شهربازی خانه کودک ماشین شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ تاب قطار دستگاه شهربازی سرسره بادی استخر توپ فوتبال حبابی فوتبال حبابی خستگي بطور كلي در مقابل بارهاي تركيبي  مناسب تجهيزات هنگاميكه مطابق بند ب- شهربازی خانه کودک ماشین بازی تاب

نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب
کد امنیتی
 ترامپولین  قطر2 طرح پاندا
 ترامپولین دایره ای قطر 3 متر
 ترامپولین دایره ای قطر 4 متر
 ترامپولین دایره ای قطر1.5 متر
 چمن مصنوعی ورزشی
استخر توپ بادی

استخر توپ بادی

4,300,000تومان